Wydawca treści Wydawca treści

Więcej wody w bielskich lasach

Wobec zmieniających się w ostatnich latach warunkach klimatycznych i związanym z tym obniżaniem się poziomu wód gruntowych zachodzi potrzeba minimalizowania skutków tych niekorzystnych zmian. Jednym ze sposobów jest magazynowanie wody lub spowalnianie jej odpływu poprzez budowę obiektów małej retencji. W latach 70-tych, 80-tych i 90-tych ubiegłego wieku na terenie naszego nadleśnictwa powstało ponad 100 takich obiektów, głównie niewielkich śródleśnych zbiorników wodnych. Miały i mają one istotny wpływ na zwiększenie różnorodności biologicznej na terenie, na którym większość lasów powstała na skutek zalesiania gruntów porolnych.

Obecnie Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim jest jednym ze 113 nadleśnictw uczestniczących w projekcie pn.  „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych". Działania podejmowane w ramach tego projektu w 85% dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej. Jest to już druga edycja projektów małej retencji o zasięgu krajowym – w ramach pierwszej w roku 2012 wybudowaliśmy sześć oczek wodnych o powierzchni od 5 do 7 arów. Są one teraz chętnie odwiedzane przez zwierzynę.
W aktualnym projekcie odtworzyliśmy dwa zbiorniki - w leśnictwie Czeremcha (0,30 ha) i Kleszczele (0,28 ha) i wybudowaliśmy jeden nowy obiekt w leśnictwie Orla (0,20 ha). Zbiorniki te są teraz w stanie zmagazynować łącznie 11,3 tys. m3 wody.

W wyniku tych inwestycji nastąpi poprawa kondycji ekologicznej środowiska okolic tych terenów. Zbiorniki wkomponują się w otaczający krajobraz, stworzą miejsce bytowania dla ptaków wodnych i związanych z wodą, gadów i płazów oraz będą pełniły funkcje poideł dla zwierząt. Jeszcze przed oddaniem zbiorników do użytku stwierdziliśmy na ich brzegach liczne tropy zwierząt, w tym ptaków brodzących. Inwentaryzacja przyrodnicza wykazała, że zbiornik w leśnictwie Czeremcha leży na terenie stałego żerowania bociana czarnego. Odtworzenie tego obiektu poprawi warunki bytowania ryb, a co za tym idzie powiększy bazę żerową tego rzadkiego gatunku ptaka. Przy okazji prac związanych z modernizacją tego obiektu usunięto z jego brzegów zbiorowisko uznawanego za jeden z najbardziej inwazyjnych gatunków roślin w naszym kraju - tawuły kuternowatej.

Poza dużym znaczeniem dla okolicznej fauny i flory zbiorniki będą mogły również dodatkowo pełnić funkcję przeciwpożarową jako rezerwuar wody do wykorzystania na wypadek pożaru.