Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA RODO

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Nadleśnictwo Bielsk, ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski, REGON: 050511813.
 2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl lub telefon: (85) 7302652.
 3. Dane osobowe w zależności od celu dla którego zostały zebrane będą przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. art. 6 ust 1 lit. c RODO , zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5.   Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

 1. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym  na podstawie przepisów prawa, podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), tj. firmy prawnicze, informatyczne.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności,
  2. prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu,
  3. zatrudnienia,
  4. edukacji leśnej,
  5. gospodarki łowieckiej,
  6. realizacji umów cywilnoprawnych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
 4. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia w Nadleśnictwie wniosku w zakresie realizacji praw wynikających z RODO. Wniosek może być złożony w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo zobowiązane jest do rozpatrzenia wniosku według poniższych zasad:

 1. w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 2. w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter.
 3. Nadleśnictwo udziela Panu/Pani odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
 4. w przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Nadleśnictwem pod adresem e-mail:  bielsk@bialystok.lasy.gov.pl .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MONITORING WIZYJNY

 

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Nadleśnictwo Bielsk, ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski, REGON: 050511813.
 2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl lub telefon: (85) 7302652.
 3. Dane z monitoringu będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Nadleśnictwa Bielsk.
 4. Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
 5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym  na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od nagrania.
 7. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWEGO FACEBOOK

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poniżej przekazuję następujące informacje:

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych użytkowników fanpage'a jest Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim z siedzibą: ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Jana Jakubowskiego. Może się Pan/Pani z nim kontaktować drogą  elektroniczną na adres e-mail bielsk@bialystok.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem (85) 7302652 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem bielsk@bialystok.lasy.gov.pl.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Działanie naszego fanpage'a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.
 2. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 3. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.
 4. Dodatkowo administrator przetwarza Państwa dane do obsługi organizowanych zabaw. W celu wysłania nagród pocztą tradycyjną pozyskiwane są dane adresowe.
 5. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 6. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage'a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
 7. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików „cookies” tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się
  z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

 

CEL I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie wyraźnego działania potwierdzającego osób, które:

 1. dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
 2. opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage'u,
 3. wysłały wiadomość,
 4. zamieściły post na stronie, jeśli jest taka możliwość,
 5. udostępniły przygotowane przez administratora treści.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage pod nazwą Nadleśnictwo Bielsk, Lasy Państwowe  na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o aktywności Administratora, promowaniu Nadleśnictwa, różnych wydarzeń, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości).

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:

 1. Podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;
 2. dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
 3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Państwa wizerunek) ;
 4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage - użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest z Państwa strony dobrowolne;
 5. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;
 6. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage'a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebooka. Dane gromadzone są dzięki plikom „cookies”, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany
  i przetworzony w chwili otwarcia fanpage'a.

 

ODBIORCY DANYCH

W zakresie fanpage'a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage'a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.

PAŃSTWA DANE MOŻEMY UDOSTĘPNIAĆ NASTĘPUJĄCYM KATEGORIOM PODMIOTÓW:

 1. podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 2. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

PAŃSTWA TRZECIE

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield.
W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe Użytkowników są przechowywane do momentu wycofania zgody.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki.

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO BIELSK NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK.

 

Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim z siedzibą: ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski. Może się Pan/Pani z nim kontaktować drogą  elektroniczną na adres e-mail bielsk@bialystok.lasy.gov.pl, telefonicznie pod numerem (85) 7302652 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem bielsk@bialystok.lasy.gov.pl.

 1. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 2. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny realizacji zabawy.
 3. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage'a nie jest archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody i przez czas do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO) lub do momentu usunięcia postu dotyczącego konkursu.
 5. W zakresie fanpage'a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje o osobach obserwujących fanpage'a, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
 6. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
 1. podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 2. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 1. Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
  z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską, ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.
 2. Posiadają Państwo:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 1. Podanie danych ma charakter dobrowolny.