Asset Publisher Asset Publisher

Hodowla lasu

HODOWLA LASU zajmuje się realizacją zadań z zakresu:

  • selekcji i nasiennictwa,
  • szkółkarstwa,
  • odnowień i zalesień,
  • pielęgnacji lasu,
  • zadrzewień.

Selekcja i nasiennictwo

W celu zachowania cennych genetycznie populacji drzew nadleśnictwo prowadzi Gospodarcze Drzewostany Nasienne, plantacje nasienne oraz uprawy pochodne. Nadleśnictwo uczestniczy w programie zakładania Leśnego Archiwum Klonów Drzew dla Polski północno-wschodniej. Celem działania LAKD jest ochrona różnorodności genetycznej drzew leśnych, ochrona zasobów przyrody w odniesieniu do drzew pomnikowych i stanowisk roślin objętych ochroną gatunkową w lasach oraz edukacja przyrodnicza i leśna społeczeństwa.

 

 

So

Św

Md

Db

Brz

Ol

Lp

Os

Wzg*, Wz

Kl,

Jw

Tpb

Bk, Js

Dg

Jd, Cis

Ogółem

N-ctwo

Plantacje nasienne

 

9,74

9,06

 

 

 

6,05

 

4,54

 

 

 

 

 

29,39

GDN

277,72

 

 

5,26

27,49

17,28

 

 

 

 

 

 

 

 

327,75

Uprawy pochodne

56,76

2,54

64,34

 

23,33

9,64

 

 

 

 

 

 

 

 

156,61

Archiwum klonów

 

2,07

 

13,48

 

3,97

1,33

3,05

0,08

0,81

0,02

2,33

0,10

0,08

27,32

*  plantacja zachowawcza

 

Szkółkarstwo

Hodowlę sadzonek do odnowień i zalesień prowadzi się w Szkółce Grabowiec i Szkółce Czechy (gmina Dubicze Cerkiewne).

Szkółka Grabowiec (gmina Bielsk Podlaski) – o powierzchni 14,19 ha, nastawiona jest na hodowlę głównie lasotwórczych gatunków drzew liściastych z gruntu.
Na szkółce znajdują się dwa namioty foliowe, w których prowadzi się produkcję sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym. Rocznie produkuje się w nich około 180 tys. sadzonek lipy, dębu szypułkowego i buka zwyczajnego. Oprócz materiału sadzeniowego na potrzeby zalesień i odnowień nadleśnictwo produkuje sadzonki drzew i krzewów ozdobnych z przeznaczeniem dla miejscowej ludności.

Szkółka Czechy – o powierzchni 8,26 ha, na której hoduje się przede wszystkim sadzonki lasotwórczych gatunków drzew iglastych.

 

Odnowienia i zalesienia

W Nadleśnictwie Bielsk odnowienia i zalesienia obejmują rocznie ok. 130 ha.

Większość młodego pokolenia lasu powstaje w wyniku odnowień sztucznych (sadzenie sadzonek lub wysiew nasion przez człowieka). Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe inicjuje się powstawanie odnowień naturalnych (kilka ha rocznie).

 

Pielęgnowanie lasu

Pielęgnowanie lasu realizuje się poprzez:

  • pielęgnowanie gleby w uprawach,
  • czyszczenia wczesne (w uprawach) i późne (w młodnikach),
  • trzebieże.

Pielęgnowanie gleby wykonuje się rocznie na powierzchni ok. 300 ha. Polega ono na wykaszaniu chwastów wokół drzewek w uprawach.

Czyszczenia wczesne to zabieg mający na celu głównie usunięcie lub przyhamowanie wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny lub cenne domieszki. Rocznie wykonuje się je na powierzchni ok. 95 ha.

Czyszczenia późne mają na celu polepszenie warunków rozwoju drzewom o dobrej jakości hodowlanej, poprzez usuwanie drzew o niekorzystnych cechach idrzew przeszkadzających drzewom prawidłowym. Rocznie wykonuje się je na powierzchni ok. 100 ha.

Trzebieże to szereg zabiegów, których istotą jest sukcesywne usuwanie z drzewostanu nadmiaru drzew głównie z powodu ich stopniowo wzrastających potrzeb życiowych. Rocznie Nadleśnictwo wykonuje trzebieże na powierzchni ok. 1500 ha.