Asset Publisher Asset Publisher

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W myśl art.5 ust.3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących  własności Skarbu Państwa nadleśniczemu.

Nadleśnictwo Bielsk prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu bielskiego, hajnowskiego i białostockiego (w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa).

Powierzchnia nadzorowana obecnie przez Nadleśnictwo:

- powiat bielski – 8839,2812 ha

- powiat białostocki – 958,6700 ha

- powiat hajnowski – 7877,3800 ha

Powierzony nadzór obejmuje:

Lustrację stanu lasów oraz ocenę zgodności wykonywanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną w oparciu o:

- przepisy ustawy o lasach,

- uproszczone plany urządzenia lasu, decyzje starosty określajace zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,

- decyzje ustalające obowiązek wykonania przez właścicieli lasu zadań gospodarczych.

Wykonywanie czynności terenowych niezbędnych do wydawania przez starostę decyzji administracyjnych, wnioskowanie do starosty o wszczęcie postępowań, kontrolowanie wykonania decyzji wydanych przez starostę, jak również przekazywanie informacji o wynikach kontroli w sprawach określonych ustawą o lasach.

Cechowanie drewna oraz wystawianie z rejestratora dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania(świadectw legalności drewna).

Pracownicy nadzorujący lasy niepaństwowe służą ich właścicielom radą i pomocą w sprawach prawidłowego prowadzenia gospodarki leśnej.

Kontakt z pracownikami terenowymi:

Oktawiusz Rutkowski - obwód nadzorczy nr 1 - tel. 575 352 777

Eugeniusz Filipiuk - obwód nadzorczy nr 2 - tel. 728 473 442

Daniel Grygoruk - obwód nadzorczy nr 3 - tel. 575 788 071