Asset Publisher Asset Publisher

Urządzanie lasu

Plan urządzenia lasu jest podstawowym dokumentem, na podstawie którego nadleśnictwo prowadzi racjonalną gospodarkę leśną, tak by zachować zasoby leśne dla przyszłych pokoleń ludzi w stanie lepszym niż dotychczas, chronić te zasoby i dążyć do ich powiększenia.

Plan sporządza się na okresy dziesięcioletnie dla poszczególnych nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP). Obowiązek wykonania planu ciąży na Dyrektorze RDLP. Po wykonaniu plan zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska.

Plan sporządzają jednostki eksperckie spoza RDLP. Prace trwają z reguły około dwóch lat. Dotyczą one inwentaryzacji zasobów przyrodniczych t.j. drzewostanów z całym bogactwem wnętrza lasu, począwszy od rozpoznania gleb, ich żyzności, wszystkich warstw roślinnych w lesie t.j runa, podszytu, podrostu, wreszcie pomiaru elementów poszczególnych gatunków drzew w drzewostanach.

Z zebranych w trakcie prac terenowych informacji sporządza się odpowiednie dokumenty jak opisy taksacyjne lasu, szereg rejestrów , tabel, map, które po rozważaniach w kwestii zasadności projektowanych wskazań gospodarczych, przedstawia się Ministrowi Środowiska do akceptacji. Bardzo istotną sprawą jest optymalizacja cięć pielęgnacyjnych oraz konieczność przebudowy dojrzałych drzewostanów w sposób nie umniejszający „kapitału produkcyjnego na pniu" to jest w sposób umożliwiający zachowanie lasu przyszłym pokoleniom.

Kolejnym bardzo istotnym elementem jest wprowadzony ustawowo od roku 1997 program ochrony przyrody nadleśnictwa. Program zawiera inwentaryzację walorów przyrodniczych oraz historyczno – kulturowych nadleśnictwa w granicach zasięgu terytorialnego nadleśnictwa. Wszechstronna charakterystyka walorów krajobrazowych pozwoli określić możliwości i kierunki rozwoju turystyki na terenie nadleśnictw. Stanowi cenny materiał służący edukacji przyrodniczo leśnej społeczeństwa, głównie dzieci i młodzieży.

W programie opisane zostały zagrożenia ze strony czynników abiotycznych, biotycznych a zwłaszcza antropogenicznych mogących mieć wpływ na środowisko przyrodnicze.

W ostatnich kilku latach bardzo istotną uwagę przywiązuje się do małej retencji wód w lasach, spowolnienia spływu tych wód z terenów leśnych poprzez budowę urządzeń piętrzących. Sporządzony projekt planu urządzenia lasu, wykłada się do publicznego wglądu na okres dwóch tygodni. Ogłoszenie  o terminie wyłożenia publikowane jest w lokalnej gazecie i na stronach internetowych RDLP i nadleśnictwa. Każdy mieszkaniec społeczności lokalnej, organizacji pozarządowych oraz instytucji może wnieść uwagi w zakresie opisu stanu lasu i prac gospodarczych w lesie zaprojektowanych w planie.

Część opisowa Planu Urządzenia Lasu i Program Ochrony Przyrody Nadleśnictwa Bielsk na lata 2019-2028 dostępne są w siedzibie nadleśnictwa w Bielsku Podlaskim ul. Żwirki i Wigury 61 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Udostępnianie szczegółowych danych zawartych w Planie Urządzenia Lasu odbywa sie na podstawie ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. 199, poz. 1227).

Osobą odpowiedzialną za udostępnianie Planu Urządzenia Lasu w nadleśnictwie jest Sebastian Ostaszewski - tel. +48857312852