Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona Przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa lasu oparta jest na sprawnym i skutecznym systemie szybkiego wykrywanie pożarów i alarmowana odpowiednich służb ratowniczych w celu prowadzenie akcji gaśniczej.

Elementy tego systemu to:

  • punkty alarmowo-dyspozycyjne, działające we wszystkich regionalnych dyrekcjach LP i nadleśnictwach,
  • sieć dostrzegalni przeciwpożarowych, z których prowadzi się obserwację lasu,
  • sieć punktów prognostycznych i pomocniczych, wyposażonych w odpowiednią aparaturę do pomiaru wilgotności ściółki sosnowej i powietrza, w których określa się aktualny stopień zagrożenia pożarowego lasu,
  • sieć łączności radiotelefonicznej,
  • sieć dojazdów pożarowych,
  • bazy sprzętu do gaszenia pożarów lasu,
  • sieć punktów czerpania wody,
  • pasy przeciwpożarowe, oddzielające las od obiektów stanowiących zagrożenie pożarowe (takich jak np. parkingi leśne, linie kolejowe, zakłady przemysłowe, drogi publiczne, poligony wojskowe).

Lasy Nadleśnictwa Bielsk zostały zaliczone do II kategorii zagrożenia pożarowego i są średnio zagrożone wystąpieniem pożaru oraz w konsekwencji jego szybkim rozprzestrzenianiem. Wynika to ze struktury i składu gatunkowego drzewostanów nadleśnictwa, wśród których przeważają młode drzewostany sosnowe założone na siedliskach borowych - szczególnie narażonych na powstawanie pożarów. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym zagrożenie lasów jest rozdrobnienie kompleksów leśnych i przemieszanie ich z łąkami, pastwiskami i innymi użytkami rolnymi. Na użytkach rolnych położonych w sąsiedztwie lasów w okresie wiosennym nagminnie wypalane są trawy i inne pozostałości roślinne. Powoduje to gwałtowny wzrost zagrożenia pożarowego lasów w okresie wczesnowiosennym. W okresie letnim i jesiennym lasy są masowo penetrowane przez turystów i okoliczną ludność zbierającą jagody, grzyby itp. Stwarza to dodatkowe zagrożenie pożarami. Zagrożenie zwiększa też linia kolejowa Czeremcha - Hajnówka i Czeremcha – Białystok. W ostatnich latach poważnym problemem stały się pożary spowodowane celowymi podpaleniami.

W minionym okresie gospodarczym (2009 - 2018) na gruntach Nadleśnictwa Bielsk miały miejsce 34 pożary lasu o łącznym areale 5,99 ha. Przeciętna wielkość pożaru wynosiła 0,18 ha. Większość pożarów była wynikiem podpalenia, po jednym przypadku przyczynami pożarów było zwarciem linii energetycznej i wypalanie traw na sąsiadujących gruntach rolniczych.

Lasy Nadleśnictwa Bielsk, w ramach akcji przeciwpożarowej, objęte są monitoringiem z kamer umieszczonych na trzech wieżach obserwacyjnych zlokalizowanych na terenie nadleśnictwa oraz kamery umieszczonej na budynku elewatora w Bielsku Podlaskim. Wszystkie kamery działają w systemie „smoke detection” czyli wczesnego wykrywania dymu.  Obszar nadleśnictwa znajduje się również w zasięgu kamery umieszczonej na wieży obserwacyjnej zlokalizowanej na terenie Nadleśnictwa Nurzec, a wschodnia część obrębu Kleszczele jest w zasięgu wieży na terenie Nadleśnictwa Hajnówka. W okresie od 15 marca do 15 października uruchamiane są przy najwyższym stopniu zagrożenia pożarowego naziemne samochodowe patrole przeciwpożarowe oraz patrole lotnicze organizowane przy pomocy RDLP w Białymstoku. Samochody patrolowe wyposażone są w wysokociśnieniowe agregaty gaśnicze, które doskonale zdają egzamin przy gaszeniu niewielkich pożarów oraz dogaszaniu pożarzysk.

Pożary lasu są przede wszystkim następstwem bezpośredniego, nieostrożnego obchodzenia się z ogniem przez ludzi lub też wynikiem nieodpowiedniej eksploatacji maszyn i urządzeń. W gestii nadleśnictwa jest podjęcie działań zapobiegających pożarom, zwłaszcza o oddziaływanie wychowawcze na tę część społeczeństwa, która z różnorodnych powodów może mieć styczność z lasem. Nadleśnictwo prowadzi akcję uświadamiającą współpracując w tym zakresie ze strażą pożarną, szkołami, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi zwłaszcza w okresie największego zagrożenia pożarowego w lasach (w okresie wiosny i lata).