Asset Publisher Asset Publisher

Organizacja

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie. Nadleśnictwa dzielą się na leśnictwa.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność,  a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.
Nadleśniczy wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące  na obszarze  nadleśnictwa, w  szczególności  ustala,  wdraża  i  aktualizuje  regulamin  organizacyjny,  regulamin  kontroli  wewnętrznej  i  regulamin pracy. Nadleśniczy zatrudnia i zwalnia pracowników nadleśnictwa.

Zastępca Nadleśniczego- odpowiada za: całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie,  prawidłowość planowania zadań z zakresu gospodarki leśnej. W oparciu o obowiązujące instrukcje, zarządzenia i wytyczne kieruje działem gospodarki leśnej i pracą leśniczych.
Realizując swoje obowiązki Zastępca Nadleśniczego ściśle współpracuje z Inżynierami Nadzoru oraz kierownikami pozostałych komórek organizacyjnych Nadleśnictwa.

Do zadań działu gospodarki leśnej w szczególności  należy:
prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie nasiennictwa i selekcji, szkółkarstwa i hodowli lasu, zagadnienia  dotyczące ochrony lasu i ochrony przyrody, sprawy  z  zagospodarowania i urządzania lasu.
Całokształt  spraw  związanych  z pozyskaniem i sprzedażą drewna oraz  użytków ubocznych, ochrona przeciwpożarowa, gospodarka rolna  i łowiecka, nadzoru  nad  lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa w zakresie  zleconym  przez  starostwa  powiatowe.
Stan  posiadania  i ewidencji gruntów,  ustalania granic polno - leśnych, zakup, sprzedaż i wymiana gruntów, edukacja ekologiczna  społeczeństwa i promocji.
Całokształt  zagadnień dotyczących certyfikacji.

Główny Księgowy – wykonuje zadania  i ponosi  pełną  odpowiedzialność  w zakresie  księgowości, finansów,  planowania  finansowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz  organizuje i  sprawuje  kontrolę  wewnętrzną  dokumentów  finansowo - księgowych Nadleśnictwa.
Do obowiązków  głównego księgowego należy również  terminowe egzekwowanie  należności i regulowanie zobowiązań oraz opracowywanie projektów  przepisów  wewnętrznych  dotyczących   prowadzenia  rachunkowości  oraz  zasad  rozliczania inwentaryzacji.
Główny  księgowy  opracowuje  regulamin  kontroli  wewnętrznej   i obiegu dokumentów w  nadleśnictwie  oraz  zestawienia  planów  finansowo-gospodarczych.

Do zadań  działu finansowo - księgowego w szczególności należy:
wykonywanie  zadań  związanych  z  prowadzeniem  spraw  dotyczących gospodarki finansowej nadleśnictwa, kontroli   poprawności  ewidencji  księgowej  prowadzonej  w  ramach kontroli  wewnętrznej  dokumentów  finansowo-księgowych  nadleśnictwa, windykacji  wszystkich  należności.

Sekretarz Nadleśnictwa- odpowiada za:
całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa, gospodarkę infrastrukturą nadleśnictwa, gospodarkę mieszkaniową.
Działalność inwestycyjną i remontową, gospodarkę transportową. Jest osobą bezpośrednio odpowiedzialną za właściwe stosowanie procedur ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Prowadzi działania mające na celu wdrażanie i przestrzeganie przepisów związanych z zamówieniami publicznymi. W oparciu o obowiązujące przepisy i wytyczne kieruje działem  administracyjno gospodarczym.

Do  zadań  działu administracyjno gospodarczego w szczególności należy realizacja  zadań związanych z :
sekretariatem  nadleśnictwa, zaopatrzeniem, remontami, zakupami  środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, budową środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, transportem i jego ewidencją, umowami  dzierżaw  i najmu mieszkań, budynków i budowli, podatkami  lokalnymi  od nieruchomości, organizacją i realizacją  zamówień  publicznych, koordynacją spraw dotyczących  instrukcji  kancelaryjnej  i archiwalnej.
Prowadzenie  spraw związanych  z inwentaryzacją składników majątkowych  nadleśnictwa, archiwum zakładowym nadleśnictwa.

Inżynier nadzoru kontroluje prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Stanowisko do spraw pracowniczych podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Pracownik prowadzi całokształt spraw kadrowych w nadleśnictwie.

Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy podlega bezpośrednio nadleśniczemu. Do zadań pracownika należy koordynacja całokształtu spraw związanych z przestrzeganiem przepisów  i zasad bhp w nadleśnictwie, analizowanie przyczyn wypadków przy pracy i skutków chorób zawodowych, a także stanu zdrowotnego załogi, organizowanie badań, szczepień i innej działalności profilaktycznej oraz podejmowanie środków zaradczych w tym zakresie.

Posterunek Straży Leśnej jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń z zakresu szkodnictwa leśnego oraz wykonywaniem innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie Nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje Komendant, podległy bezpośrednio nadleśniczemu. Skład osobowy posterunku stanowią strażnicy, bezpośrednio podlegli komendantowi posterunku.

Leśniczy bezpośrednio kieruje leśnictwem.
W oparciu o obowiązujące instrukcje, zarządzenia i wytyczne samodzielnie prowadzi gospodarkę na terenie powierzonego mu leśnictwa, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. Wykonuje również zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach.