Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody na terenie Nadleśnictwa Bielsk

Rezerwaty    przyrody  obejmują  naturalne  lub  mało  zniekształcone  ekosystemy, biocenozy i zbiorowiska roślinne, lub też poświęcone są ochronie rzadkich składników szaty roślinnej i świata zwierzęcego bądź ochronie określonych składników środowiska należących do przyrody nieożywionej.

Na terenie Nadleśnictwa Bielsk znajdują się 3 rezerwaty  przyrody:  „Jelonka"  oraz  „Czechy  Orlańskie" i Strabla w  których  chronione  są  najcenniejsze  przyrodniczo obszary omawianego obiektu. Zostały one utworzone w latach 1989, 1995 i 2023.

 

Rezerwat przyrody „Jelonka".

Rezerwat  przyrody  ,,Jelonka"  o  powierzchni  227,00  ha  jest  rezerwatem  krajobrazowym  podlegającym ochronie ścisłej. Został on utworzony na mocy Zarządzenia MOŚZNiL z dnia  8.12.1989r.

Celem  ochrony  jest  zachowanie  szczególnego  krajobrazu,  na  który  składa  się  szachownica  gruntów  jako  pozostałość  tradycyjnej  gospodarki  rolnej  oraz  zabezpieczenie  przebiegu sukcesji wtórnej (powrót lasu) na porzuconych jałowych gruntach porolnych.

Rezerwat  położony  jest  w  województwie  podlaskim,  gminie  Kleszczele,  po  obu  stronach  drogi  wojewódzkiej  nr  685  Hajnówka  –  Kleszczele. Z ogólnej powierzchni rezerwatu 227,00 ha na poszczególne  kategorie gruntów przypada:

−  powierzchnia leśna 212,35 ha,

−  powierzchnia nieleśna 14,65 ha.

W skład powierzchni leśnej wchodzi:

−  powierzchnia leśna zalesiona 151,98 ha,

−  powierzchnia leśna niezalesiona 59,06 ha,

−  powierzchnia leśna związana z gospodarką leśną (drogi leśne i linie podziału

przestrzennego) 2,16 ha.

Na powierzchnię nieleśną składają się:

−  nieużytki (bagna, teren zdewastowany) 14,65 ha,

Granice  rezerwatu  są  dobrze  widoczne  w  terenie,  biegną  one  prawie  w  całości  wzdłuż  dróg  gruntowych,  z  wyjątkiem  małego  odcinka  na  północnym  wschodzie.  Od  wschodu  rezerwat  graniczy  z  gruntami  wsi  Jelonka,  natomiast  na  pozostałych  odcinkach  z drzewostanami gospodarczymi Nadleśnictwa.

W  rezerwacie  Jelonka  przeważają  dwa  typy  siedliskowe  lasu:  bór  świeży  i  bór  mieszany świeży, występują również, lecz fragmentarycznie, takie typy siedliskowe lasu jak  las mieszany świeży, bór mieszany wilgotny oraz bór mieszany bagienny.

Zbiorowiska roślinne rezerwatu można podzielić na 4 grupy:

−  zbiorowiska z nasadzeń sztucznych po pełnej orce na siedliskach borowych,

−  zbiorowiska na porzuconych gruntach ornych w różnych fazach sukcesji naturalnej,

−  zbiorowiska antropogeniczne,

−  zbiorowiska nieleśne.

 

      

Rezerwat przyrody „Czechy Orlańskie".

Rezerwat  przyrody  ,,Czechy  Orlańskie"  o  powierzchni  77,95  ha  jest  rezerwatem leśnym  podlegającym  ochronie  częściowej.  Został  on  utworzony  na  mocy  Zarządzenia  MOŚZNiL z dnia 27.06.1995 r. (M.P. nr 33, poz. 391 z 1995 r.).

Celem  ochrony  jest  zachowanie  ze  względów  naukowych  i  dydaktycznych  borów  sosnowo-świerkowych stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Bielskiej.

Rezerwat  położony  jest  w  gminie  Dubicze  Cerkiewne,  w  powiecie  hajnowskim,  w województwie  podlaskim.  Pod  względem  administracyjno-leśnym  wchodzi  w  skład  Nadleśnictwa  Bielsk,  obręb  Kleszczele.  Rezerwat  wchodzi  w  skład  kompleksu  leśnego  Czechy  Orlańskie,  który  położony  jest  na  terenie  dawnej  Puszczy  Bielskiej.  Rezerwat  usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Czeremcha-Hajnówka. W skład  rezerwatu wchodzą następujące rodzaje gruntów:

−  powierzchnia leśna zalesiona 75,79 ha,

−  powierzchnia leśna związana z gospodarką leśną (drogi leśne i linie podziału  powierzchniowego) 1,31 ha. 

Na terenie rezerwatu występują trzy siedliskowe typy lasu: dominujący bór mieszany  świeży, bór świeży oraz niewielki fragment lasu wilgotnego.

Flora rezerwatu ,,Czechy Orlańskie" liczy 108 gatunków roślin w tym: 8 gatunków  drzew,  9  gatunków  krzewów,  69  gatunków  ziół,  10  gatunków  skrzypów,  widłaków  i paprotników oraz 12 gatunków mszaków.

Do  najważniejszych  osobliwości  ze  świata  roślin  zielnych  należą:  3  gatunki  widłaków,  wawrzynek  wilczełyko  (Dphne  mezereum),  łyszczec  wiechowaty  (Gypsophila  paniculata), goździk piaskowy (Dianthus arenarius), pomocnik baldaszkowaty (Chimaphila  umbellata), arnika górska (Arnica montana) i mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi).

W  składzie  drzewostanów  dominuje  sosna  pospolita  (Pinus  silvestris),  domieszkę  stanowi  świerk  pospolity  (Picea  abies)  oraz  rzadziej  inne  gatunki:  brzoza  brodawkowata (Betula  pendula),  olsza  czarna  (Alnus  glutinosa),  dąb  szypułkowy  (Quercus  robur)  i  grab  pospolity (Carpinus betulus).

Rezerwat przyrody „Strabla"

 

Rezerwat Strabla został utworzony w 2023 roku z inicjatywy Komitetu Ochrony Orłów we współpracy z Nadleśnictwem Bielsk w Bielsku Podlaskim. Położony jest on nad rzeką Narew w gminie Wyszki i ma powierzchnię 92,12 ha. W całości leży na gruntach Nadleśnictwa Bielsk. Rezerwat Strabla jest 94-tym rezerwatem w województwie podlaskim.

W przeszłości była już podjęte działania w celu objęcia tego terenu ochroną rezerwatową. W 1999r. został opracowany projekt faunistycznego rezerwatu pod nazwą „Węglarka”, który stanowił cenną informację o tym terenie. 

Celem rezerwatu jest zachowanie kluczowego w skali Doliny Narwi, obszaru lęgów i bytowania rzadkich gatunków drapieżnych ptaków i występujących tam ssaków. Objęcie obszaru rezerwatem przyrody zwiększy skuteczność ochrony wykształconych tam siedlisk przyrodniczych oraz związanych z nimi gatunków zwierząt.