Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE - Zakup lasów

Nadleśnictwo Bielsk zaprasza do składania ofert sprzedaży lasów i gruntów do zalesienia. 
 

Oferowane do sprzedaży nieruchomości powinny spełniać następujące warunki:


-    bezpośrednio  przylegać do nieruchomości pozostających w zarządzie Lasów Państwowych
- s
tanowić las lub w planie zagospodarowania przestrzennego gminy być przeznaczone do zalesienia

-   posiadać uregulowany stan prawny, brak obciążeń na rzecz osób trzecich oraz brak sporów granicznych


Oferta powinna zawierać:


-  wypis z ewidencji gruntów i kopię mapy ewidencyjnej;

-  wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy, z którego wynika, że las lub grunt jest przeznaczony do zalesienia, lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

-  oświadczenie o częściach składowych oraz przynależnych


Nadleśnictwo Bielsk zastrzega możliwość odstąpienia od zakupu na każdym etapie postępowania. Złożenie oferty nie oznacza bezwarunkowej realizacji transakcji kupna – sprzedaży. Odstąpienie od zakupu nie jest tożsame z odstąpieniem od skorzystania z prawa pierwokupu w myśl art. 37a Ustawy o lasach.


Oferty można składać: 


- pisemnie w biurze Nadleśnictwa Bielsk w dni robocze w godz. 7.30 – 15.30
-   elektronicznie na adres: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl