Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat Czechy Orlańskie

Rezerwat  przyrody  ,,Czechy  Orlańskie"  o  powierzchni  77,95  ha  jest  rezerwatem leśnym  podlegającym  ochronie  częściowej.  Został  on  utworzony  na  mocy  Zarządzenia  MOŚZNiL z dnia 27.06.1995 r. (M.P. nr 33, poz. 391 z 1995 r.).

Celem  ochrony  jest  zachowanie  ze  względów  naukowych  i  dydaktycznych  borów  sosnowo-świerkowych stanowiących pozostałość dawnej Puszczy Bielskiej.

Rezerwat  położony  jest  w  gminie  Dubicze  Cerkiewne,  w  powiecie  hajnowskim,  w województwie  podlaskim.  Pod  względem  administracyjno-leśnym  wchodzi  w  skład  Nadleśnictwa  Bielsk,  obręb  Kleszczele.  Rezerwat  wchodzi  w  skład  kompleksu  leśnego  Czechy  Orlańskie,  który  położony  jest  na  terenie  dawnej  Puszczy  Bielskiej.  Rezerwat  usytuowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej Czeremcha-Hajnówka. W skład  rezerwatu wchodzą następujące rodzaje gruntów:

-  powierzchnia leśna zalesiona 75,79 ha,

-  powierzchnia leśna związana z gospodarką leśną (drogi leśne i linie podziału  powierzchniowego) 1,31 ha.

Na terenie rezerwatu występują trzy siedliskowe typy lasu: dominujący bór mieszany  świeży, bór świeży oraz niewielki fragment lasu wilgotnego.

Flora rezerwatu ,,Czechy Orlańskie" liczy 108 gatunków roślin w tym: 8 gatunków  drzew,  9  gatunków  krzewów,  69  gatunków  ziół,  10  gatunków  skrzypów,  widłaków  i paprotników oraz 12 gatunków mszaków.

Do  najważniejszych  osobliwości  ze  świata  roślin  zielnych  należą:  3  gatunki  widłaków,  wawrzynek  wilczełyko  (Dphne  mezereum),  łyszczec  wiechowaty  (Gypsophila  paniculata), goździk piaskowy (Dianthus arenarius), pomocnik baldaszkowaty (Chimaphila  umbellata), arnika górska (Arnica montana) i mącznica lekarska (Arctostaphylos uva-ursi).

W  składzie  drzewostanów  dominuje  sosna  pospolita  (Pinus  silvestris),  domieszkę  stanowi  świerk  pospolity  (Picea  abies)  oraz  rzadziej  inne  gatunki:  brzoza  brodawkowata (Betula  pendula),  olsza  czarna  (Alnus  glutinosa),  dąb  szypułkowy  (Quercus  robur)  i  grab  pospolity (Carpinus betulus).