Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat Jelonka

          Rezerwat  przyrody  ,,Jelonka"  o  powierzchni  227,00  ha  jest  rezerwatem  krajobrazowym  podlegającym ochronie ścisłej. Został on utworzony na mocy Zarządzenia MOŚZNiL z dnia  8.12.1989r.

Celem  ochrony  jest  zachowanie  szczególnego  krajobrazu,  na  który  składa  się  szachownica  gruntów  jako  pozostałość  tradycyjnej  gospodarki  rolnej  oraz  zabezpieczenie  przebiegu sukcesji wtórnej (powrót lasu) na porzuconych jałowych gruntach porolnych.

Rezerwat  położony  jest  w  województwie  podlaskim,  gminie  Kleszczele,  po  obu  stronach  drogi  wojewódzkiej  nr  685  Hajnówka  –  Kleszczele. Z ogólnej powierzchni rezerwatu 227,00 ha na poszczególne  kategorie gruntów przypada:

-  powierzchnia leśna 212,35 ha,

-  powierzchnia nieleśna 14,65 ha.

W skład powierzchni leśnej wchodzi:

-  powierzchnia leśna zalesiona 151,98 ha,

-  powierzchnia leśna niezalesiona 59,06 ha,

-  powierzchnia leśna związana z gospodarką leśną (drogi leśne i linie podziału

przestrzennego) 2,16 ha.

Na powierzchnię nieleśną składają się:

-  nieużytki (bagna, teren zdewastowany) 14,65 ha,

Granice  rezerwatu  są  dobrze  widoczne  w  terenie,  biegną  one  prawie  w  całości  wzdłuż  dróg  gruntowych,  z  wyjątkiem  małego  odcinka  na  północnym  wschodzie.  Od  wschodu  rezerwat  graniczy  z  gruntami  wsi  Jelonka,  natomiast  na  pozostałych  odcinkach  z drzewostanami gospodarczymi Nadleśnictwa.

W  rezerwacie  Jelonka  przeważają  dwa  typy  siedliskowe  lasu:  bór  świeży  i  bór  mieszany świeży, występują również, lecz fragmentarycznie, takie typy siedliskowe lasu jak  las mieszany świeży, bór mieszany wilgotny oraz bór mieszany bagienny.

Zbiorowiska roślinne rezerwatu można podzielić na 4 grupy:

-  zbiorowiska z nasadzeń sztucznych po pełnej orce na siedliskach borowych,

-  zbiorowiska na porzuconych gruntach ornych w różnych fazach sukcesji naturalnej,

-  zbiorowiska antropogeniczne,

-  zbiorowiska nieleśne.