Asset Publisher Asset Publisher

OGŁOSZENIE O NABORZE

OGŁOSZENIE

NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA BIELSK

W BIELSKU PODLASKIM

O NABORZE ZEWNĘTRZNYM NA STANOWISKO

KSIĘGOWEJ / KSIĘGOWEGO

 

W oparciu o wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 03.04.2020 r. oraz 11.05.2020 r.(GK.013.30.2020) dot. spójnej polityki kadrowej oraz Zarządzenie nr 23/2020 Dyrektora RDLP w Białymstoku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenie w życie Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w jednostkach nadzorowanych i biurze RDLP w Białymstoku (DO.013.6.2020) Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko księgowej / księgowego.

 

I. Organizator naboru:

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim,

ul. F. Żwirki i S. Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski

tel. 85 730 26 52

email: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl

 

II. Tryb prowadzenia naboru:

Rekrutacja skierowana jest do pracowników spełniających wymagania niezbędne do zatrudnienia.

 

III. Warunki zatrudnienia:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony 1 roku, docelowo zatrudnienie na umowę o pracę na czas nieokreślony.

2. Pełny wymiar czasu pracy, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

3. Miejsce pracy: biuro Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim.

4. Wynagrodzenie określone według zasad wynikających z Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników Lasów Państwowych z dnia 29.01.1998 r. z późniejszymi zmianami.

5. Możliwość pogłębiania wiedzy i kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia.

6. Praca w stabilnej i dobrze zorganizowanej firmie o ugruntowanej pozycji.

7. Grupowe ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia socjalne.

8. Nadleśnictwo nie zapewnia mieszkania.

 

IV. Opis stanowiska pracy (zakres głównych zadań):

1. Prowadzenie spraw związanych z ewidencją i obrotem materiałami magazynowymi.

2. Prowadzenie kontroli dowodów księgowych pod względem formalnorachunkowym, dekretacja, księgowanie.

3. Prowadzenie spraw związanych z windykacją należności.

4. Prowadzenie dokumentacji zaopatrzenia pracowników w umundurowanie i odzież BHP.

5. Prowadzenie spraw związanych z obrotem dokumentów dotyczących postępowania mandatowego.

6. Udział w opracowaniu planów finansowo-gospodarczych, sprawozdań miesięcznych i rocznych.

7. Uzgadnianie stanu magazynów z osobami materialnie odpowiedzialnymi.

8. Księgowanie rachunków oraz faktur VAT zobowiązań z tytułu usług leśnych.

9. Księgowanie wyciągów bankowych.

Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności zostanie ustalony wraz z podpisaniem umowy o pracę.

 

V. Wymagania obligatoryjne (podstawowe):

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe ekonomiczne (ekonomia, finanse, rachunkowość).

3. Doświadczenie zawodowe - minimum 4 lata pracy w księgowości.

4. Posiadanie pełni praw cywilnych i obywatelskich.

5. Niekaralność za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek.

6. Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na przedmiotowym stanowisku.

7. Znajomość obsługi komputera i urządzeń peryferyjnych oraz oprogramowania MS OFFICE.

 

VI. Wymagania dodatkowe (preferowane):

1. Znajomość przepisów o ustawy rachunkowości, przepisów regulujących podatek od towarów i usług oraz podatek od osób prawnych.

2. Ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia, uprawnienia w zakresie związanym z pracą na opisanym stanowisku.

 

VII. Oczekiwania wobec kandydata:

1. Umiejętność pracy w zespole,

2. Umiejętności analityczne.

3. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

4. Bardzo dobra organizacja własnej pracy.

5. Dyspozycyjność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

6. Zainteresowanie samodoskonaleniem się i pogłębianiem wiedzy.

 

VIII. Wymagane dokumenty do złożenia w ofercie:

1. List motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem.

2. Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika Lasów Państwowych (wg załącznika nr 1 do ogłoszenia o naborze).

3. Klauzula informacyjna RODO wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (wg załącznika nr 2 do ogłoszenia o naborze).

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających:

* Kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia szkoły wyższej);

* Doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu);

* Ukończenie kursów, szkoleń (zaświadczenia) itp.;

* Inne dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe.

5. Oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa, niekaralności i korzystaniu z pełni praw cywilnych i obywatelskich oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska (wg załącznika nr 3 do ogłoszenia o naborze).

Wymienione wyżej dokumenty: skany, kserokopie i oświadczenia winny być opatrzone własnoręcznym i czytelnym podpisem. Kandydaci zobowiązani są okazać oryginały załączonych dokumentów podczas II etapu rekrutacji.

 

IX. Forma, termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty aplikacyjne należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko księgowej/księgowego” w terminie do dnia 31.05.2022 r.:

* W sekretariacie biura Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30-15:30;

* Pocztą tradycyjną lub kurierską - na adres: Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim, ul. F. Żwirki i S. Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski.

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do sekretariatu a nie data stempla pocztowego).

3. Oferty przesłane drogą elektroniczną nie będą rozpatrywane, a załączone dokumenty zostaną usunięte.

X. Procedura rekrutacyjna:

Komisja rekrutacyjna powołana przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim prowadzi rekrutację w dwóch etapach:

1. Etap I - weryfikacja otrzymanych ofert pod względem kompletności dokumentów i spełnienia kryteriów określonych w niniejszym ogłoszeniu, selekcja i wybór kandydatów do II etapu, zaproszenie kandydatów do II etapu.

2. Etap II - test kompetencji i rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w zakresie wiedzy merytorycznej, umiejętności zawodowych oraz predyspozycji i kompetencji behawioralnych.

O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

XI. Informacje dodatkowe:

1. Do udzielania informacji na temat naboru upoważniony jest specjalista ds. pracowniczych pod numerem telefonu: 85 7302652 (w godzinach pracy biura).

2. Dokumenty złożone przez kandydatów będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami kancelaryjno-archiwalnymi w PGL LP.

3. Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim zastrzega sobie prawo do kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami i prawo do powiadomienia wyłącznie wybranego kandydata o podjętej decyzji.

4. W ciągu 14 dni od zakończenia procesu rekrutacji każdy jego uczestnik zostanie powiadomiony o jego wynikach za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

5. Rozstrzygnięcie postępowania jest ostateczne i nie podlega zaskarżaniu.

6. Nadleśnictwo nie odsyła złożonych przez kandydatów dokumentów oraz nie zwraca uczestnikom kosztów związanych z naborem. Po zakończeniu rekrutacji odrzucone i nieodebrane dokumenty po upływie 14 dni od zakończenia rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone.

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsk w Bielsku Podlaskim zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny na każdym etapie naboru.