Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Kompleksowa ochrona żubra w Polsce

Projekt "Kompleksowa ochronażubra w Polsce" jekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z programu "Infrastruktura i Środowisko" w ramach Funduszu Spójności. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu POIS.02.04.00-00-0027/18 jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (pełniąca rolę Beneficjenta Wiodącego),a partnerami są Białowieski Park Narodowy oraz 25 jednostek Lasów Państwowych, w tym Nadleśnictwo Bielsk w Bielsku Podlaskim. Instytucją Wdrażającą jest Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ)

Projekt nakierowany jest na ochronę zagrożonego gatunku, jakim jest żubr. Wpisuje się w politykę zachowania różnorodności biologicznej, zarówno bezpośrednio poprzez ochronę samego gatunku, jak i pośrednio poprzez proces odtwarzania, rekultywacji oraz utrzymania łąk i pastwisk wewnątrz kompleksów leśnych, które w dużym stopniu podnoszą różnorodność biologiczną obszaru. Swoim zasięgiem obejmie 90% krajowej wolnej populacji tego gatunku oraz 5 kluczowych zagród hodowlanych.  Większość zaplanowanych do realizacji zadań dotyczy czynnej ochrony żubra realizowanej na terenie 8 województw.

W Nadleśnictwie Bielsk w Bielsku Podlaskim projekt jest realizowany w okresie od 05.2019r. do 03.2023r.  W zakresie planowanym do realizacji znajduje się:

1. Koszenie łąk (9,3 ha x 1 rok potem 12,24 ha x 3 lata) ze zbiorem i rozwiezieniem siana lub sianokiszonki.
2. Zakup karmy dla żubrów i jej rozwiezienie do miejsc dokarmiania.
3. Rekultywacja łąk (2,94 ha x 1 rok)(orka, włókowanie, wyrównywanie, zakup i wysiew traw).
4. Budowa 2 brogów na siano.

 

Dofinansowanie wyniesie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. Pozostałe 15% kosztów zostanie sfinansowane ze środków Funduszu Leśnego.