Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

W myśl art.5 ust.3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku starosta może, w drodze porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących  własności Skarbu Państwa nadleśniczemu.

Obecnie Nadleśnictwo Bielsk prowadzi nadzór nad lasami niepaństwowymi na terenie powiatu hajnowskiego i białostockiego (w granicach zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa). Starosta powiatu bielskiego od roku 2014 prowadzi nadzór we własnym zakresie.

Powierzchnia nadzorowana obecnie przez Nadleśnictwo:

- powiat białostocki – 954,71 ha

- powiat hajnowski – 7808,61 ha.

Powierzony nadzór obejmuje:

Lustrację stanu lasów oraz ocenę zgodności wykonywanych przez właścicieli lasów prac związanych z gospodarką leśną w oparciu o:

- przepisy ustawy o lasach,

- uproszczone plany urządzenia lasu, decyzje starosty określajace zadania z zakresu gospodarki leśnej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów,

- decyzje ustalające obowiązek wykonania przez właścicieli lasu zadań gospodarczych.

Wykonywanie czynności terenowych niezbędnych do wydawania przez starostę decyzji administracyjnych, wnioskowanie do starosty o wszczęcie postępowań, kontrolowanie wykonania decyzji wydanych przez starostę, jak również przekazywanie informacji o wynikach kontroli w sprawach określonych ustawą o lasach.

Cechowanie drewna oraz wystawianie z rejestratora dokumentu stwierdzającego legalność jego pozyskania(świadectw legalności drewna).

Pracownicy nadzorujący lasy niepaństwowe służą ich właścicielom radą i pomocą w sprawach prawidłowego prowadzenia gospodarki leśnej.

Kontakt z pracownikami terenowymi:

Sławomir Smyk (gminy: Czeremcha, Kleszczele, część gminy Dubicze Cerkiewne - wieś Jelonka, Werstok, Wiluki, Wojnówka), tel. 728 473 445

Eugeniusz Filipiuk (gmina Czyże, część gminy Zabłudów – w granicy zasięgu n-ctwa, część gminy Narew – w granicy zasięgu n-ctwa, część gminy Dubicze Cerkiewne – pozostałe wsie), tel. 728 473 442.