Wydawca treści Wydawca treści

Obiekty rekreacyjne

W naszym kraju lasy są dobrem wszystkich obywateli i dostęp do nich, na mocy ustawy o lasach, jest nieodpłatny. Powszechna dostępność do lasów i ich walorów wynika z zapisów Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r (Dz.U. 1991 nr 101 poz. 444).

Wędrujących po polskich lasach, zapraszamy do korzystania z udostępnionej odwiedzającym, infrastruktury turystycznej. Na turystów czekają miejsca postoju pojazdów i miejsca odpoczynku z wiatami, stołami i ławkami, których dobór i lokalizacja zapewnia korzystanie z terenów leśnych w sposób gwarantujący bezpieczeństwo użytkowania oraz harmonię. Można tu przystanąć, odpocząć przed dalszą drogą lub urządzić piknik w leśnej scenerii. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których  można rozpalić ognisko. Są one odpowiednio zabezpieczone – tak, aby uniemożliwić  niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia, eliminując ryzyko powstania pożaru.
Posługiwanie się otwartym ogniem (w tym także rozpalanie ognisk) w lesie, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami, jest zabronione. Zakaz ten obejmuje także strefę do 100 m od granicy lasu.
Każdy obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy posiada odrębny regulamin korzystania z niego. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

 • uprawy leśne do 4 m wysokości;
 • powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
 • ostoje zwierząt;
 • źródliska rzek i potoków;
 • obszary zagrożone erozją.

W lasach zabrania się ponadto:

 • zaśmiecania oraz zanieczyszczania gleby i wód;
 • rozkopywania gruntu; niszczenia grzybów oraz grzybni;
 • niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
 • niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
 • zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
 • rozgarniania i zbierania ściółki;
 • wypasu zwierząt gospodarskich;
 • biwakowania poza miejscami wyznaczonymi;
 • wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
 • płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
 • puszczania psów luzem;
 • hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

W przypadku łamania w/w zasad, szczególnie tych, które stwarzają zagrożenie dla lasu lub przebywających w nim turystów prosimy o reakcję!

Szczegółowe informacje na temat bazy turystycznej udostępnianej przez Lasy Państwowe można znaleźć w Leśnym Przewodniku Turystycznym Czaswlas.pl.

Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest najdłuższym, spójnie oznakowanym szlakiem rowerowym w Polsce. Przebiega przez obszar pięciu województw leżących we wschodniej części kraju. Długość szlaku po terenie administrowanym przez Nadleśnictwa Bielsk wynosi ok 40 km, a 2,8 km przebiega go gruntach nadleśnictwa. Zaplanuj swoją rowerową wycieczkę. Nakręć się na moc atrakcji i ruszaj śmiało.