Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona danych osobowych

INFORMACJA RODO

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Nadleśnictwo Bielsk, ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski, REGON: 050511813.
 2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl lub telefon: (85) 7302652.
 3. Dane osobowe w zależności od celu dla którego zostały zebrane będą przetwarzane na podstawie:
 1. art. 6 ust. 1 lit a RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów,
 2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 3. art. 6 ust 1 lit. c RODO , zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5.   Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.

 1. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym  na podstawie przepisów prawa, podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), tj. firmy prawnicze, informatyczne.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. wystawienia faktury, rachunku, prowadzenia działalności finansowej w tym ewidencji przychodów, rozchodów, zobowiązań, dokonywania zapisów księgowych, regulowania płatności, windykacji należności,
  2. prowadzenia walki ze szkodnictwem leśnym (wystawiania mandatów karnych, monitoringu,
  3. zatrudnienia,
  4. edukacji leśnej,
  5. gospodarki łowieckiej,
  6. realizacji umów cywilnoprawnych.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
 4. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą przysługuje Panu(i) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 7. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do złożenia w Nadleśnictwie wniosku w zakresie realizacji praw wynikających z RODO. Wniosek może być złożony w formie elektronicznej lub bezpośrednio w siedzibie Nadleśnictwa.

Nadleśnictwo zobowiązane jest do rozpatrzenia wniosku według poniższych zasad:

 1. w ciągu 30 dni, licząc od dnia otrzymania żądania.
 2. w ciągu 90 dni, licząc od dnia otrzymania żądania o ile żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter.
 3. Nadleśnictwo udziela Panu/Pani odpowiedzi na złożony wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub elektronicznie na wskazany we wniosku adres e-mail.
 4. w przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z Nadleśnictwem pod adresem e-mail:  bielsk@bialystok.lasy.gov.pl .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

MONITORING WIZYJNY

 

Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Nadleśnictwo Bielsk, ul. Studziwodzka 39, 17-100 Bielsk Podlaski, REGON: 050511813.
 2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyznaczył inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez adres email: bielsk@bialystok.lasy.gov.pl lub telefon: (85) 7302652.
 3. Dane z monitoringu będą przetwarzane w celu ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa fizycznego, obiektów i systemów, w których przetwarzane są informacje będące w posiadaniu Nadleśnictwa Bielsk.
 4. Dane osobowe w postaci monitoringu wizyjnego przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z art. 5a ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. [Dz. U. poz. 2259 z późn.zm] o zasadach zarzadzania mieniem państwowym w brzmieniu nadanym postanowieniami art. 155 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
 5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym  na podstawie przepisów prawa.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni od nagrania.
 7. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji;